Informace

Literárně dramatický obor

Vyučující: p. uč. Karel Štefl

Literárně dramatický obor pomáhá vychovávat z dětí a mládeže budoucí amatérské
i profesionální herce, moderátory, rozhlasové a televizní pracovníky, divadelníky
i vzdělané a náročné diváky.

Škola připravuje i individuálně žáky a studenty na přijímací zkoušky
na umělecké střední a vysoké školy ( Konzervatoř, Vyšší odborné školy, JAMU, DAMU).

Vzděláním v literárně dramatickém oboru získávají žáci rovněž předpoklady pro
ta povolání, ve kterých úspěch závisí na dobré komunikaci, vytvoření mezilidského kontaktu a vztahu, jako je tomu např. u zdravotních sester, lékařů, vychovatelů,
ale i pracovníků ve státní správě.

Průpravné technické předměty /pohyb, mluva/ ovlivňují připravenost žáků pro povolání, která vyžadují pohotové a srozumitelné vyjadřování např. právník, učitel, veřejný pracovník.

Studium probíhá ve dvou cyklech, I. cyklus 6 let, II. cyklus 4 roky.

Nejtalentovanější a nejpilnější žáci mohou studovat na konzervatořích a dalších středních uměleckých školách.

V pololetí je možné dítě odhlásit ze závažných zdravotních důvodů, na konci školního roku pak z důvodů jiných. Vždy písemně, s podpisem rodičů, udáním důvodu a do rukou ředitelky školy.

Každý žák bude podroben talentové zkoušce.

(poezie,próza, pohybová, mluvní, rytmická dovednost)V letošním školním roce vede literárně - dramatický obor pan učitel Štefl.
Bude pokračovat ve šlépějích paní učitelky Kouřilové a do vyučování přinese jistě nové prvky. Zatím je jeho úkolem vytvořit  stmelený
a zaujatý kolektiv dětí, které budou se zájmem chodit do hodin LDO.

 

VÁNOČNÍ KONCERT - středa 13. prosince, 17. 00 hod., Klášterní kaple

Děti z LDO zažily letošní premiéru na Vánočním koncertě. Připravily si recitační pásmo z Kainarových básní. Vyzkoušely si akustiku a prostředí Klášterní kaple a problém, že je bude jen slyšet, ale už ne vidět (hlavně v zadních řadách), vyřešil pan učitel jednoduše: každý recitátor si vyskočil na židli.

LDOLDOLDO
Děti z LDO při zkoušce v Klášterní kapli.